IMG-LOGO

U2T HACKATHON ระดับภูมิภาค (เหนือตอนบน)

วันที่ลงข่าว: 17 พฤษภาคม 2564
IMG

           มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรม Hackathon ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยในร่วมดำเนินงานในพื้นที่จำนวน 18 สถานบัน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ขึ้น โดยเน้นการพัฒนาทักษะแก่ผู้ได้รับการจ้างงาน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้สามารถเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ และระดมความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ที่มีโจย์หรือความต้องการในพื้นที่เป็นศูนย์กลางหรือเป้าหมาย (Problem-based Learning) และพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการแข่งขัน Hackathon จึงขอเชิญชวนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เข้าร่วม โครงการ "แข่งขัน Hackathon ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระดับภูมิภาค" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่งผลงาน VDO Presentation ภายใต้โจทย์ "แนวทางแก้ปัญหา (Solution) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก" โดยเลือกประเด็นการพัฒนาพื้นที่ 4 ประเด็น ดังนี้ 1. Circular Economy 2.Creative Economy 3. Technology/Healthcare 4. Art&Cultural สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2564 ผ่านทาง https://forms.gle/UM6VFi5Xybn9726X7 รายละเอียดเพิ่มเติม http://u2t.up.ac.th/index.php/hackathon สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองบริหารงานวิจัย โทร 054-466666 ต่อ 1045-1048 (สิริทัชญา)